Računovodski servis, računovodstvo, knjigovodstvo, Ljubljana

Mega Korona zakon – je sprejet

V četrtek, 2. aprila 2020 je bil sprejet »krovni« zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP). Vsi ukrepi, ki jih zakon predvideva, bodo pričeli veljati po uveljavitvi zakona dne 10.4.2020.

V primerjavi z ZIUPPP je novi zakon predvidel retroaktivnost nekaterih ukrepov, saj jih ob izpolnjevanju pogojev, delodajalci lahko uveljavljajo že od razglasitve epidemije dalje, t.j. od 13.3.2020 do 31.05.2020 (v primeru, da epidemija do 15.05.2020 ne bo preklicana, se veljavnost ukrepov podaljša za 30 dni), predvsem pa je delodajalce, ki izpolnjujejo pogoje, tako rekoč v celoti razbremenil stroškov dela za čas trajanja interventnih ukrepov.

Do pomoči bo upravičen delodajalec, ki mu bodo po lastni oceni, prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20% v primerjavi z enakim obdobjem v 2019 in v drugem polletju 2020 ne bo dosegel več kot 50% rast prihodkov, v primerjavi z enakim obdobjem v letu 2019. Če bo iz podatkov letnih poročil za leto 2020 razvidno, da delodajalec teh pogojev ni izpolnjeval, bo moral prejeto pomoč vrniti v celoti. V kolikor delodajalec v letu 2019 ni posloval v celoti, se bo upravičenost do pomoči presojala na podlagi primerjave prihodkov v februarju 2020 s prihodki v mesecih uveljavljanja ukrepa (vsaj 25% manjši prihodki v marcu 2020 in vsaj 50% manjši prihodki v aprilu in maju 2020).

Delodajalci so za obdobje od 13.03.2020 do 31.05.2020 prav tako oproščeni plačila prispevkov za vsa socialna zavarovanja od nadomestila plače.

Za delodajalca, ki je delavce na čakanje napotil že pred uveljavitvijo zakona (smiselna uporaba tudi za višjo silo), začne teči 8 dnevni rok za vložitev vloge od uveljavitve zakona naprej, povračilo pa bo delodajalec v tem primeru (in seveda ob izpolnjevanju pogojev) lahko uveljavljal tudi za nazaj, vse od 13.03.2020 dalje.

Vlogi za povračilo nadomestila, bo moral delodajalec predložiti izjavo v smislu 21. člena zakona (t.j. da je bil delavec napoten na čakanje oz. ne dela zaradi višje, zaradi posledic epidemije), za katere pravilnost je predvidena njegova kazenska in materialna odgovornost, vlogi pa bo moral predložiti tudi ustrezna dokazila (odredbe o napotitvi na čakanje, dokazila o delavčevi odsotnosti zaradi višje sile).

V primerjavi z ZIUPPP, novi zakon predvideva zgolj dva primera, zaradi katerih delodajalec ni upravičen do povračila, in sicer:

  • če je delodajalec davčni dolžnik (na dan oddaje vloge ima neporavnane zapadle obveznosti in/ali nima predloženih vseh REK obrazcev za obdobje zadnjih pet let pred datumom vloge)
  • če je nad njim uveden postopek stečaja.

Poleg povračila nadomestil in oprostitve plačila prispevkov za delavce, ki zaradi epidemije ne delajo, je v novem zakonu predvidena tudi delna oprostitev plačila prispevkov za zaposlene v zasebnem sektorju, ki kljub epidemiji delajo. Za delavce v delovnem razmerju (14. člen ZPIZ-2) so delodajalci tako oproščeni plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v mesecu aprilu in maju 2020, katere bo krila RS. Istočasno je za te delodajalce določena tudi obveza, da vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla trikratnika minimalne plače, izplačajo mesečni krizni dodatek v višini 200 EUR, ki je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov.

Samozaposleni (s.p., verski delavci, kmetje  in poslovodje – družbniki,  NE velja za: popoldanski s.p., delno upokojeni, ki nadaljuje z dejavnostjo preko s.p., zaposleni s krajšim delovnim časom, ki imajo za razliko do polnega s.p. ipd), ki zaradi epidemije ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu in na dan uveljavitve tega zakona opravlja dejavnost ter je v obvezno zavarovanje vključen na podlagi opravljanja te dejavnosti in ne izpolnjuje pogojev za obvezno vključitev v obvezno zavarovanje tudi na kakšni drugi zavarovalni podlagi, je skladno s prvim odstavkom 34. člena ZIUZEOP upravičen do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka v višini 350 EUR za mesec marec in po 700 EUR za meseca april in maj 2020, pod pogojem, da dejavnost opravlja najmanj od 13. marca 2020 do uveljavitve tega zakona.

Nadalje pa upoštevaje četrti odstavek navedenega 34. člena ZIUZEOP do izplačila mesečnega temeljnega dohodka ni upravičen samozaposleni, ki ne plačuje obveznih dajatev in ne izpolnjuje drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ, če ima na dan uveljavitve tega zakona neplačane zapadle davčne obveznosti.

Za izplačilo mesečnega temeljnega dohodka mora samozaposleni preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije predložiti izjavo od 14.4. dalje, s katero izjavlja, da je oseba, kot jo opredeljuje predstavljeni 34. člen ZIUZEOP in da zaradi epidemije ne more opravljati dejavnosti, ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu.

Bistveno zmanjšan obseg opravljanja dejavnosti je v drugem odstavku 35. člena ZIUZEOP opredeljen kot:

  • vsaj 25 % zmanjšanje prihodkov samozaposlenega v mesecu marcu 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020, ali
  • vsaj 50 % zmanjšanje prihodkov samozaposlenega v mesecu aprilu ali maju 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020.

Samozaposlenemu, ki vloži navedeno izjavo med 14.4. oz  do dne 18. 4. 2020 za mesec marec, nakaže Finančna uprava Republike Slovenije mesečni temeljni dohodek dne 25. 4. 2020. Samozaposleni, ki vloži izjavo od dne 19. 4. do dne 30. 4. 2020, za mesec marec ali april ali meseca marec in april skupaj, nakaže Finančna uprava Republike Slovenije do dne 10. 5. 2020. Upravičencu, ki vloži izjavo od dne 1. 5. do dne 31. 5. 2020 za mesec marec ali april ali maj ali dva ali tri od navedenih mesecev skupaj, nakaže Finančna uprava Republike Slovenije dne 10. 6. 2020.

Samozaposleni za mesec april in maj 2020 oproščeni plačila prispevkov za vsa obvezna socialna zavarovanja v celoti, kar je predvideno v prvem odstavku 38. člena ZIUZEOP.

Tudi za uveljavitev predmetnega upravičenja je potrebno predložiti izjavo v skladu z zgoraj predstavljenim 37. členom ZIUZEOP, pri čemer so za oprostitev plačila prispevkov za posamezni mesec upravičeni, če izjavo predložijo najpozneje do konca meseca, za katerega uveljavljajo oprostitev plačila prispevkov, razen za mesec marec, za katerega lahko vložijo do konca aprila. Za uveljavljanje upravičenja oprostitve plačila prispevkov in za uveljavljanje mesečnega temeljnega dohodka, se uporabi ista izjava. Če se naknadno ugotovi, da izjava vsebuje neresnične podatke, so prejemniki dolžni vrniti oproščene prispevke za socialno varnost, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi.

Izjava za oprostitev plačila prispevkov in pridobitev temeljnega dohodka bo na voljo izključno prek portala eDavki (od) dne 14. 4. 2020, pojasnjujejo na Finančni upravi Republike Slovenije

Na spodnji povezavi imate tudi odgovore na najpogostejša vprašanja, povezana z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije Covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) po posameznih vsebinskih sklopih:

Povezana z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije Covid-19

COVID-19 Koronavirus
Mega Korona zakon

Sedež podjetja

TRGOFON d.o.o.
Uršičev štradon 26
1000 Ljubljana
SI38389401

Naslov pisarne

Računovodska točka
Kranjčeva ulica20
1000 Ljubljana

Uporabne povezave