Računovodski servis, računovodstvo, knjigovodstvo, Ljubljana

Računovodske storitve

Računovodske storitve:

 • Vodenje registra osnovnih sredstev podjetja, prevrednotenje osnovnih sredstev ter obračunavanje amortizacije
 • Vodenje analitične evidence stroškov in prihodkov
 • Vodenje analitičnih evidenc kupcev in dobaviteljev (spremljanje terjatev in obveznosti, izpisi odprtih postavk)
 • Obračun zamudnih obresti, izpis opominov
 • Obračun davka na dodano vrednost (DDV) ter vodenje davčnih evidenc
 • Periodična računovodska-poslovna poročila po želji podjetja
 • Statistična poročila in poročila za banko Slovenije
 • Finančno in poslovno svetovanje (ocena poslovanja, bančni krediti, finančni ali poslovni najem…)
 • Kontrola poslovanja ter sprotno opozarjanje na nepravilnosti
 • Obračun davka od dohodka iz dejavnosti za zasebnike ter obračun davka od dohodka pravnih oseb
 • Računovodska analizira poslovanja
 • Knjiženje vseh poslovnih dogodkov

 • Obračun socialnih prispevkov za zasebnike
 • Obračun drugih prejemkov fizičnih oseb: študentske napotnice, avtorski honorarji, podjemne pogodbe, potni stroški (Omenjene pogodbe vam tudi sestavimo)
 • Vodenje blagajne
 • Obračun plač z nadomestili, materialnimi stroški in ostalimi dajatvami, izdelava poročil o plačah (1-ZAP/M, ZAP-STRU/L ) ter izdelava zahtevkov za refundacijo plač
 • Posredovanje podatkov o plači, plačanem prispevku in obdobju zavarovanja na obrazcih M-4/M-8 za potrebe ZPIZ
 • Opravljanje elektronskega plačilnega prometa
 • Izdelava računovodskih izkazov (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, izkaz gibanja kapitala, izkaz finančnih tokov)
 • Izdelava aktov in sklepov podjetja, povezanih z računovodskim poslovanjem (pravilnik o blagajniškem poslovanju, pravilnik o popisu, pravilnik o računovodstvu, akt o sistematizaciji delovnih mest.)
 • Outsourcing računovodstva ozr. zunanje računovodstvo

 

Sedež podjetja

TRGOFON d.o.o.
Uršičev štradon 26
1000 Ljubljana
SI38389401

Naslov pisarne

Računovodska točka
Kranjčeva ulica20
1000 Ljubljana

Uporabne povezave